Technické varianty

Foliové jezírko

Fóliové jezírko lze vybudovat i na suchém místě. Je nutné si však uvědomit, že bude více či méně závislé na dodávce vody v suchém období. Na toto je třeba myslet a počítat s možným problematickým zásobováním vodou.

Návod na fóliové jezírko lze získat ve všech větších zahradnictvích, zoo prodejnách či hobby supermarketech. Cena folie a geotextilie či jiné podkladové tkaniny není nízká, výhodou je prakticky neomezená tvarová možnost vodní plochy.

Je velmi vhodné okraje zasypat alespoň zčásti tzv. kačírkem. Mezi kaménky se vytvoří kolonie denitrifikačních baktérií, které napomáhají udržet rozumnou kvality vody v nádrži.

Osázení: u foliového jezírka musíme počítat s tím, že nádrž sama o sobě bude zarůstat velmi pomalu. Je proto nutné vybudovat kapsy na bahenní rostliny, popřípadě rostliny rovnou vysázet. Zásadně preferujeme domácí druhy jako jsou orobince, šípatky, rdesty. POZOR-nelze volně odebírat rostliny z přírodních stanovišť, lze však velmi dobře využívat rostlin například z příkopů, okrajů využívaných pískoven a podobně. Toto však neplatí pro druhy chráněné. Vždy se informujte na majetkové poměry a na druhy chráněné a ohrožené.


Vyhloubení jezírka v místě přirozené vodoteče

Jde o ideální stav, kdy získáme vodní plochu se samostatným vodním zdrojem, přirozeným dnem i břehy. taková nádrž zaroste velice rychle bez našeho přičinění a získá velmi rychle vzhled „staré“ nádrže. Záleží na naší fantazii a citu, s jakým vytvoříme břehy a upravíme okolí. Pro eventuální transfer rostlin z okolí platí totéž, jako u jezírek foliových.

 

Přehrazení strouhy či potůčku

Zde POZOR, můžeme se dostat do rozporu se zákonem o vodních tocích. Obecně, pokud vytváříme jezírko pro obojživelníky přehrazením tekoucí vody, snažíme se o co největší zpomalení proudu a vytvoření tišiny. Jen někteří naši obojživelníci preferují tekoucí vodu pro svůj vývoj (např. mlok skvrnitý).

 

Mokřadní biotop navazující na rybník

Velmi vhodný mokřadní biotop lze vytvořit na březích rybníků. Zde je vždy NUTNÁ dohoda s majitelem či provozovatelem nádrže. Množení obojživelníků a průmyslový chov ryb nejdou dobře dohromady. Proto musíme vybudovat mělká tělesa co nejvíce izolovaná od vlastní vodní plochy využívané rybami. Lze však systémem strouh a mělkých vodních nádržek plochu bahenního prostředí rozšířit a umožnit obojživelníkům množení.


Rybníčky na návsi

Jde o velmi specifickou lokalitu, která může být zpestřením pro okolí. Pokud se nám podaří rybníček vyčistit od komunálního odpadu, alespoň jednu stranu osázet například jmenovaným orobincem a zajistit průchod do okolní krajiny, jde o velmi úspěšné lokality. Pokud chceme věnovat rybníček především obojživelníkům, je nutné omezit nebo ještě lépe vyloučit chov jakýchkoliv ryb.