Bobr

Bobr se vrátil!

Po několika desetiletích se do naší přírody opět vrací jeden z největších volně žijících hlodavců. Velice plachý noční živočich, původně vyhubený člověkem pro chutné maso a kožešinu, se v posledních letech začal postupně rozšiřovat na všechny vodní plochy a místa, kde původně žil.

Jeho přítomnost a zejména hodně viditelné pobytové stopy jsou dnes patrné téměř na celém území Plzeňského kraje a jeho počty na jednotlivých lokalitách svědčí o stabilizované populaci.

Je dobře, že se bobr do naší přírody zase vrátil, a to i přesto, že jeho přítomnost leckde budí vášně.

Co je dobré o bobrovi vědět.

Bobr evropský je teritoriální zvíře.
V praxi to znamená, že vždy na jedné lokalitě žije pouze určitý počet jedinců (bobrů) a většinou se jedná o početnou rodinu s několika vrhy mláďat. Když mláďata dosáhnou určitého věku a samostatnosti, rodiče je vždy z teritoria nekompromisně vyženou. Proto tvrzení, že na lokalitě došlo k přemnožení bobrů, se nezakládají na pravdě a jsou zavádějící. Navíc velikost teritoria, které si bobří rodina velice pečlivě střeží, je vždy dána úživností lokality a jejím charakterem, což na našich tocích s ohledem na současné „hospodaření“ člověka je poměrně velká plocha.

Bobr evropský je silné, ale poměrně plaché zvíře, které je aktivní hlavně v noci.
V přírodě a za světla ho málokdy potkáte, ale pokud ho třeba váš volně pobíhající pes oddělí na suchu od vody a bobr se bude cítit v ohrožení života, tak se bude bránit.

To samé platí i v případě, že bobra ohrozí sám člověk, anebo se bude snažit pomáhat v souboji svému psovi. Případy, že by bobr úmyslně a cíleně zaútočil, napadl člověka, se nikdy nestaly. Případy, že v bezprostředním ohrožení života bobr zabil či vážně pokousal psa, se stávají často.

Bobra od nutrie poznáte snadno.
Zatímco bobr evropský má na první pohled velký, široký a placatý ocas, nutrie říční má ocas dlouhý, v řezu kruhový jako potkan, myš či krysa.  Zatímco nutrie se na lokalitě zdržuje většinou za světla, je krotká a k lidem si přijde pro potravu, bobr lidem moc nevěří, neukazuje se jim, je aktivní hlavně v noci a pokud nespadne třeba do bazénu, kanálu, sklepa, či není sražen autem, je poraněný a podobně, tak vás asi ani nikdy nepotká. Jinak lze říci, že bobr je výrazně větší než nutrie a dosahuje mnohem větší hmotnosti. To však lze posoudit pouze u dospělých zvířat.

Většina viditelně v břehu vyhrabaných nor je pak následkem výskytu nepůvodní nutrie říční, která k nám byla zavlečena člověkem. Takže zatímco bobr je stále ještě zvláště chráněným živočichem a nesmí se ze zákona lovit, zabíjet a ani jinak usmrcovat, tak nepůvodní nutrie říční je naopak cíleně potlačována a měla by být lovena místně příslušným orgánem myslivosti.

Přirozená regulace početnosti bobrů na lokalitě.
Kromě teritoriálního chování samotných bobrů, vyhánění mláďat, souboje a ošklivé potyčky kolikrát končící i zabitím jednotlivce, regulují u nás početnost a populaci bobra evropského jeho choroby, nákazy a parazité. Část zvířat nepřímo uhyne i na silnicích a v nejrůznějších šachtách, sklepeních, náhonech, přepadech či melioraci.

Nutrii říční u nás nesvědčí dlouhodobě trvající mrazy a rovněž jsou její počty regulovány hlavně nákazami, které jsou bohužel nebezpečné i pro naše původní volně žijící živočichy. Jinak nutrii říční smí lovit pouze myslivecká stráž či myslivecký hospodář, a to v souladu s nařízením příslušného orgánu ochrany přírody a myslivosti. Její úmyslné šíření (vypuštění) je zakázáno a naopak potlačování je žádoucí.

Zkrátka bobr evropský vrací naší krajině, přírodě, řekám a údolním nivám nejenom jejich původní vzhled, ale i funkčnost a hlavně význam. To, co se nám dnes zdá jako pustošení, ničení a pohroma ale ve skutečnosti  žádnou pohromou není. Díky jeho neuvěřitelné píli systematicky a hlavně efektivně zadržuje vodu v krajině, zakládá nové tůně, rybníky, mokřady, kořenové čistírny a zásobárny vody. Ty pak posilují spodní vody, zavlažují vyprahlou půdu, výrazně snižují erozi zemědělské půdy a jsou základem vzniku nových biotopů či stanovišť pro vegetaci i živočichy. Dále na břehové vegetaci a dřevinách realizuje bobr přirozené a nezbytně nutné pěstební zásahy, nekompromisně potlačuje nepůvodní a u vody nevhodně rozšířené druhy dřevin a naopak preferuje, podporuje a zmlazuje dřeviny původní.

To vše bez ohledu na skutečnost, že opravdový výsledek jeho snažení se na lokalitě projeví až za několik desítek let ku prospěchu ekosystému a dalších generací.

Proto respektujte, prosím, přírodu a naše zvířecí sousedy.

  • Nezasahujte škodlivě do jejich přirozeného vývoje, chovejte se ohleduplně.
  • Ve vlastním zájmu dbejte při pohybu na lokalitě zvýšené opatrnosti, zejména v blízkosti ohlodaných, poražených a podnorovaných vzrostlých dřevin (stromů).
  • Vysvětlete dětem, čeho všeho se mají na lokalitě vyvarovat.
  • Nelikvidujte a neodnášejte poražené dřeviny (potravu a stavební materiál bobra).
  • Hlídejte si domácí mazlíčky a nenechávejte je volně pobíhat bez dozoru.
  • Nekrmte a nepodporujte šíření nutrie říční (nepůvodního druhu živočicha dovlečeného člověkem z Ameriky).

 

Fotografie: Taťána Typltová, Archiv DES OP Plzeň
Autor textů: DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň
Grafické zpracování: GRFK.cz

Realizace záměru z iniciativy:
ÚMO Plzeň Malesice
Bc. Aleš Tolar – starosta

Ve spolupráci v režii:
Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně