Poslání

Základním posláním a cílem DES OP je pomáhat volně žijícím živočichům, praktické ochraně naší přírody a životnímu prostředí. Chceme spoluvytvářet pozitivní vztah veřejnosti ke zvířatům a přírodě, eliminovat negativní důsledky lidské činnosti na život volně žijících zvířat i přírody jako takové a motivovat k jejich ochraně. Právě konkrétní životní příběhy zvířat jsou velmi silnou motivací, kdy člověk soucítí se zraněným či uhynulým živočichem a má potřebu pomáhat podle svých sil, možností a nápadů. Alespoň tak to vnímáme a tak to většinou je. Na konkrétních příbězích prezentujeme nebezpečí, které volně žijící živočichy ohrožuje, a to i s důsledky mnohdy fatálními. To dokumentují tiskové zprávy DES OP včetně fotodokumentace. O velkém zájmu svědčí rozsáhlý adresář příznivců a také médií.

Členové organizace se spolu s početnou skupinou dobrovolníků a příznivců činnosti DES OP snaží operativně a pokud možno co nejefektivněji řešit každodenní problémy společného soužití lidí a volně žijících zvířat, ne však zasahovat do přirozeného přírodního vývoje jednotlivých živočišných druhů či přírodních zákonitostí, ale poskytovat pomoc při odstraňování konkrétních nežádoucích následků, zejména lidské činnosti.

Cílem našeho spolku je nejen odstraňovat již vzniklé konkrétní následky, ale hlavně jim předcházet. Snažíme se svou činností pokud možno minimalizovat negativní civilizační dopady na naši přírodu a živočichy v ní žijící.

Významná část přírodních biotopů je ovlivněna zemědělským a lesnickým způsobem hospodaření i rozvojem průmyslu a jejich dopadem na ekologickou stabilitu krajiny. Současný vývoj naší civilizace sice přináší skvělé perspektivy dalšího ekonomického a technologického růstu, už se ale nemusí ztotožňovat s potřebami přírody jako takové. Proto klademe důraz na nutnost zachování či zkvalitnění jednotlivých biotopů. Záchranné programy se hlavně zaměřují na územní ochranu druhů živočichů v místě jejich přirozeného výskytu. Tam, kde lidská činnost zasáhla nejrazantněji, vrátit krajině její původní přirozenou tvář.

Zároveň se snažíme informovat a vzdělávat širokou veřejnost, neboť zejména neznalá a neinformovaná lidská společnost často i v dobrém úmyslu škodlivě zasahuje do přírodního systému a rovnováhy.Ekologická výchova DES OP je zaměřena hlavně na spolupráci se školami a školkami, mimoškolní výchovu dětí a mládeže, celkovou osvětu, práci s dobrovolníky a ekoporadenství, a tak je také realizována. Důležitý je také vlastní názorný didaktický materiál jako jsou Výukové karty, DVD, Zvířátková pexesa, kartičky se seznamem záchranných stanic v Plzeňském kraji a kontakty na ně.